• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Прозорість та інформаційна відкритість закладу

СТАТУТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Миколаївської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 14
імені Героя Радянського Союзу
Пшеніцина Г.О.
Миколаївської міської радиМиколаївської області
Прийнято загальними зборами
колективу Миколаївської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14
протокол № 01
від 15.02.2013
I. Загальні положення

1.1.Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 імені Героя Радянського Союзу Пшеніцина Г.О. Миколаївської міської ради Миколаївської області створена рішенням виконкому Миколаївської міської ради 30.08.1967 року № 1548, знаходиться у комунальній власності міста.
1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:
54037,Миколаївська область,м.Миколаїв, вул.Свободна, будинок № 38, тел. (0512)60-45-51
1.3. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 імені Героя Радянського Союзу Пшеніцина Г.О. Миколаївської міської ради Миколаївської області (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4. Засновником навчального закладу є Миколаївська міська рада.
1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення
реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої
освіти.
1.6. Головними завданнями навчального закладу є:
виховання громадянина України;
формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
виконання вимог державних стандартів освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних
традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних
цінностей українського народу та інших народів і націй;
виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я
інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.
1.7.Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778, нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, своїм статутом.
1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою,
суспільством і державою за:
безпечні умови освітньої діяльності;
забезпечення відповідності рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти;
дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами
освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі
зобов'язань за міжнародними угодами;
дотримання фінансової дисципліни.
1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання відповідно до рішення ради школи (протокол № 04 від 25.03.2004 р.), рішення педради школи (протокол № 04 від 29.03.2004 р.)
1.11. Навчальний заклад має право:
проходити в установленому порядку державну атестацію;
визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
визначати варіативну частину робочого навчального плану;
в установленому порядку розробляти і впроваджувати
експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними
інститутами та центрами проводити науково-дослідну,
експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству
України;
використовувати різні форми морального і матеріального
заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна
згідно з законодавством України та власним статутом;
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів
виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні
надходження у порядку, визначеному законодавством України.
1.12. У навчальному закладі можуть створюватися і функціонувати: рада закладу, учнівський комітет, батьківський комітет, піклувальна рада, методичні об’єднання вчителів, динамічні, проблемні групи вчителів та інші форми методичної роботи за потребою.
1.13.Медичне обслуговування учнів здійснюються медичними працівниками закріпленої дитячої поліклініки.
1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і
фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планування.
В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи
навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.
План роботи затверджується педагогічною радою за погодженням з радою навчального закладу спільно з адміністрацією.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний
процес, є робочий навчальний план, що складається на основі
типових навчальних планів, розроблених та затверджених
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план навчального закладу (варіативна складова) розглядається педрадою та радою навчального закладу і затверджується управлінням освіти Миколаївської міської ради.
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні
працівники навчального закладу добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за
денною формою навчання.
2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, або направлень управління освіти, копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу), до школи ІІІ ступеня - документу про відповідний рівень освіти.
У разі вибуття учня з міста, батьки, або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.
У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах міста батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.
2.6. У школі першого ступеня навчання для учнів 1-х класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, створюється група продовженого дня за наявності необхідної навчально-матеріальної бази, умов для організації денного відпочинку (сну), умов для організації харчування відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.
Рішення про утворення групи продовженого дня приймає директор навчального закладу за погодженням з управлінням освіти.
Зарахування учнів до групи продовженого дня та їх відрахування
здійснюється згідно з наказом директора навчального закладу на підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Заяви про зарахування учнів до групи продовженого дня приймаються на початку кожного навчального року.
Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором навчального закладу.
2.7. Структура навчального року, режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом за погодженням з відповідним органом управління освітою та відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.
Навчальний рік у закладі розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується відповідно до структури навчального року – не пізніше 1 липня наступного року.
Навчальний рік поділяється на два семестри.
2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види
діяльності забороняється (крім випадків, передбачених
законодавством України).
2.9. За погодженням з відповідними структурним органом управління освіти, з урахуванням місцевих умов, запроваджується
графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не
повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у
перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40
хвилин, у п'ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості
уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Миколаївської міської ради та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять
визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр
відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором закладу та погоджується з санітарно-епідеміологічною службою.
Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у
навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові,
факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені
окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів
учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного
предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і
санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних
особливостей учнів.
2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів
у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання
досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.
У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у
навчанні, у другому – вербальна (за рішенням педагогічної ради навчального закладу)
У документі про освіту (табель успішності, свідоцтво,
атестат) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри,
навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.14. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.
2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки від 14.04.2008 N 319.
2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам державних стандартів освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94 зі змінами та доповненнями).
2.17. Учням, які закінчили певний ступень навчального
закладу, видається відповідний документ про освіту:
по закінченні початкової школи - табель успішності;
по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну
середню освіту;
по закінченні навчального закладу - атестат про повну
загальну середню освіту.
2.18. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-11-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладу ІІІ ступеня – Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.
ІІІ. Виховний процес у закладі
3.1. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.
3.2. У закладі забороняється утворення та діяльність
організаційних структур політичних партій, а також релігійних
організацій і воєнізованих формувань.
3.3. Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські,громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.
3.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.
3.5. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.
IV. Учасники навчально-виховного процесу
4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:
учні;
керівники;
педагогічні працівники;
психолог, бібліотекар;
інші спеціалісти;
батьки або особи, які їх замінюють.
4.2. Права і обов'язки учнів,педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
4.3. Учні мають право:
на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів,
позашкільних та позакласних занять;
на користування навчально-виробничою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;
на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у
різних видах науково-практичної діяльності, конференціях,
олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
брати участь у роботі органів громадського самоврядування
навчального закладу;
брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо
організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих
студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і
фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь,
гідність;
на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
4.4. Учні закладу зобов’язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державними стандартами освіти; підвищувати свій загальний культурний рівень;
- брати участь у пошуковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;
- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу
відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
- брати участь у різних видах трудової діяльності;
- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого
майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку
закладу; дотримуватися правил особистої гігієни.
4.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть
бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну
педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки,
здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність
та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких
дозволяє виконувати професійні обов'язки.
4.6. Призначення на посаду та звільнення з посади
педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини
регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про
загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.
4.7. Педагогічні працівники мають право на:
захист професійної честі, гідності;
самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи,
не шкідливих для здоров'я учнів;
участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
проведення в установленому порядку науково-дослідної,
експериментальної, пошукової роботи;
виявлення педагогічної ініціативи;
позачергову атестацію з метою отримання відповідної
категорії, педагогічного звання;
участь у роботі органів громадського самоврядування
навчального закладу;
підвищення кваліфікації, перепідготовку;
отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;
на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення
відповідно до чинного законодавства;
Відволікання педагогічних працівників від виконання
професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків,
передбачених законодавством України.
4.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог державних стандартів освіти; контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;
- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку;
- брати участь у роботі педагогічної ради;
- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб;
- повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків; постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
- виконувати накази і розпорядження керівника навчального
закладу, органів управління освітою; вести відповідну документацію.
4.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від 20.12.2011 року.
4.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не
виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
4.11.Батьки або особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:
- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної
середньої освіти за будь-якою формою навчання;
- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;
- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей;
- створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
V. Управління навчальним закладом

5.1. Управління навчальним закладом здійснюється його
власником. Власником навчального закладу є територіальна громада міста Миколаєва в особі Миколаївської міської ради.
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його
директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має
вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж
педагогічної роботи не менш як 3 роки.
Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
5.2. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликається не менш як один раз на рік.
Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального
голосу обираються від таких трьох категорій:
працівників навчального закладу - зборами трудового
колективу;
учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними
зборами;
батьків, представників громадськості - класними батьківськими
зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.
Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їх роботі
бере участь більше половини або не менше 2/3 делегатів кожної з трьох категорій.
Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати загальні збори (конференцію) мають голова ради закладу, делегати зборів (конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості,директор закладу, засновник.
Загальні збори (конференція):
обирає раду закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;
заслуховує звіт керівника і голови ради закладу;
розглядає питання навчально-виховної, методичної і
фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності закладу;
приймає рішення про стимулювання праці керівника та інших
педагогічних працівників.
5.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада
навчального закладу.
5.3.1. Метою діяльності ради є:
сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного
процесу;
об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів,
батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
формування позитивного іміджу та демократичного стилю
управління закладом;
розширення колегіальних форм управління закладом;
підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних
з організацією навчально-виховного процесу;
5.3.2. Основними завданнями ради є:
підвищення ефективності навчально-виховного процесу у
взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними
інституціями;
визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів
розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
формування навичок здорового способу життя;
створення належного педагогічного клімату в навчальному
закладі;
сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання
та виховання учнів, творчих пошуків педагогів;
сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов
у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень
чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої
освіти;
стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
5.3.3. До складу ради навчального закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів школи II-III ступенів, батьків і громадськості. Представництво в раді й
загальна її чисельність визначаються загальними зборами
(конференцією) навчального закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з
будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на
третину.
5.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів
особи, суспільства, держави;
дотримання вимог законодавства України;
колегіальності ухвалення рішень;
добровільності і рівноправності членства;
гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами
(конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути
не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи
директора закладу, засновника, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за
наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови
ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та
Статуту закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського
самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального
закладу.
5.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який
обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні
або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і
зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що
стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з
організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих
та культурно-масових заходів.
5.3.6. Рада навчального закладу:
організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності
навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи
навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням
Статуту навчального закладу;
затверджує режим роботи навчального закладу;
сприяє формуванню мережі класів навчального закладу,
обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування;
приймає рішення спільно з педагогічною радою про
представлення до нагородження випускників навчального закладу
золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною
медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів
похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та
похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих
предметів";
разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору
навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних
планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також
тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його
заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської
діяльності;
бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою
обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій
вчителям;
виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо
поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх
вирішенні;
сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також
залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
розглядає питання родинного виховання;
бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в
обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в
несприятливих соціально-економічних умовах;
сприяє педагогічній освіті батьків;
сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті
періодичних видань;
розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої
освіти учнями;
організовує громадський контроль за харчуванням і медичним
обслуговуванням учнів;
розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з
питань роботи навчального закладу;
вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення
учасників навчально-виховного процесу;
може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих
напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
5.4. Директор навчального закладу:
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує
раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови
для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
організовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і
програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного
колективу;
створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та
позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
забезпечує дотримання вимог охорони дитинства,
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та
виховання, заохочення творчих пошуків педагогів;
забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
призначає класних керівників, завідуючих навчальними
кабінетами, майстернями;
контролює організацію харчування і медичного обслуговування
учнів;
здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені
терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це
відповідальність;
розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і
коштами;
видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і
контролює їх виконання;
за погодженням із первинною профспілковою організацією затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;
створює умови для творчого зростання педагогічних
працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів
навчання та виховання;
несе відповідальність за свою діяльність перед учнями,
батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами
(конференцією), засновником, управлінням освіти Миколаївської міської ради.
5.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається
на підставі законодавства директором закладу і затверджується управлінням освіти Миколаївської міської ради.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше
тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою
педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального
року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих
предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за
письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням
законодавства про працю.
5.6. У навчальному закладі створюється постійно діючий
колегіальний орган управління - педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
5.7. Педагогічна рада розглядає питання:
удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
планування та режиму роботи закладу;
варіативної складової робочого навчального плану;
переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;
морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
Педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.
5.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі
відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань
педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути
менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд
актуальні питання навчально-виховного процесу.
5.9. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та
вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного
законодавства України.
VІ. Матеріально-технічна база

6.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає
будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.
6.2. Майно,закріплене за закладом, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.
6.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства
користується землею,іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого
майна навчального закладу проводиться лише у випадках,
передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному
закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними
та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного
законодавства.
6.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база
навчального закладу складається із навчальних кабінетів,майстерень (столярної, обслуговуючої праці), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного, комп'ютерного кабінетів, буфету, приміщення для адміністративного, технічного та навчально-допоміжного персоналу.

VIІ. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу
здійснюється на основі його кошторису.
7.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
кошти місцевого бюджету у розмірі,передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;
кошти фізичних, юридичних осіб;
кошти, отримані за надання платних послуг;
від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
7.3. Навчальний заклад має право на придбання та оренду
необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися
послугами будь-якого підприємства, установи, організації або
фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи,
що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
7.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в
навчальному закладі визначається законодавством та
нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковано навчальний заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.
7.5. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального
закладу встановлюється відповідно до законодавства.
VIІI. Міжнародне співробітництво

8.1. Навчальний заклад за наявності належної
матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних
надходжень має право проводити міжнародний учнівський та
педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів,
встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з
міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
8.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного
законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними
закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями,
громадськими об'єднаннями інших країн.
 IХ. Контроль за діяльністю навчального закладу

9.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу
здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної
політики в сфері загальної середньої освіти.
9.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою .
9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю
навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного
разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти
і науки, молоді та спорту України.
9.4. У період між атестацією проводяться перевірки
(інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його
навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих
перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної
роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу проводяться відповідно до законодавства.
X. Реорганізація або ліквідація навчального закладу
10.1. Рішення, про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом. 10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику. 10.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
Кiлькiсть переглядiв: 407