• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Щорічний звіт керівника закладу

ЗВІТ

директора Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14

імені Героя Радянського Союзу Пшеніцина Г.О.

про результати роботи за 2020/2021 навчальний рік

Директор, адміністрація Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 у своїй діяльності протягом звітного періоду керувались законодавством України, Положенням про «Порядок звітування керівників навчальних закладів», Статутом школи, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними актами, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу.
В 2020/2021 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання здобувачів освіти, удосконалення змісту освітнього процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, ефективне використання і збереження майна.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалось документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у процесі внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією школи постійно проводились консультації та спільний розгляд питань з такими структурними підрозділами закладу, як педагогічна рада, рада закладу освіти, батьківський комітет школи, профспілковий комітет.

Головною метою на сучасному етапі навчання педагогічний колектив вважає допомогу кожній дитині досягти певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні і творчі потреби. Тому співпраця вчителів, учнів, батьків, громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів.

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 є комунальною власністю територіальної громади м.Миколаєва в особі Миколаївської міської ради. Управління закладом та його фінансування здійснюється управлінням освіти. Будівля школи введена в експлуатацію в 1967 році. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 23048 м2 .

Мова навчання в закладі – українська. У 2020/2021 н.р. в закладі було відкрито 20 класів, в яких навчались 577 учнів, з них:

- 1-4-х класів – 8 – 240 учнів;

- 5-9-х – 10 класів, в них – 285 учнів;

10-х-11-х – два класи, в них 52 учня.

Середня наповнюваність класів становила 28,9. Переважала кількість учнів в 1-х класах (по 31-33), в 4-х класах (по 32-30), 5-х (по 32-33), в 6-х (по 35). За індивідуальною формою навчання навчались 3 учня. За рік із закладу вибули 16 учнів, прибули 14 учнів. На кінець року в закладі 575 учнів. Причина вибуття учнів – зміна місця проживання батьків (виїзд за межі міста, за кордон).

Протягом 2020/2021 н.р. мною здійснювалось керівництво педагогічним колективом, забезпечувався раціональний добір і розстановка кадрів, створювались необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників.

Навчально-виховний процес забезпечував педагогічний колектив

У 2020/2021 н.р. пройшли курсову перепідготовку при МОІППО вчителів, – дистанційні курси на платформах «ED-Era», «Прометеус», «Всеосвіта», «На урок».

Згідно з перспективним планом атестації були атестовані 6 вчителів: 3 підтвердили раніше присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічне звання «старший учитель», 3 – підвищили, одному присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

Розстановка педагогічних кадрів протягом навчального року здійснювалась доцільно, відповідно до фахової освіти, маже всі навчальні предмети в закладі викладались фахівцями певних предметів. У зв’язку з відсутністю фахівців викладались предмети «Географія» в 6-11-х класах, «Образотворче мистецтво» в 5-7-х класах, «Музичне мистецтво» в 4-7-х класах. В закладі працює стабільний колектив, за навчальний рік звільнився лише один педпрацівник (за станом здоров’я).

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виконання головного завдання – забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Для забезпечення права дітей шкільного віку здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання, відповідно до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 11.01.2019 №5 «Про закріплення територій обслуговування за закладами освіти міста Миколаєва» відповідну територію закріплено і за нашою школою. У закладі створено і постійно оновлюється на платформі «Курс: Школа» (проект Інформаційної системи управління освіти Миколаївської області) відповідальною особою Черновою Н.В., секретарем школи, реєстр даних дітей, які проживають у мікрорайоні та навчаються у нашому закладі.

З 55 випускників 9-х класів 2020 року 32 учня продовжили навчання в 10-х класах, 14 – у ПТНЗ, які надають повну загальну середню освіту, 9 учнів – у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. За проведеним моніторингом встановлено, шо протягом останніх трьох років всі випускники 9-х класів охоплені навчанням і продовжують здобувати повну загальну середню освіту.

В закладі проводиться профорієнтаційна робота з учнями, роз’яснювальна робота з батьками щодо організації профільного навчання, допрофільної підготовки, формування шкільної мережі. У 2020/2021 н.р. учні 10-го класу навчались за філологічним профілем, учні 11-го клас - за суспільно-гуманітарним: вивчали профільні предмети «Історія України», «Українська мова та література» відповідно до запитів учнів. В рамках профорієнтаційної роботи заклад співпрацюємо з Миколаївським національним аграрним університетом, Миколаївським національним університетом ім.В.Сухомлинського, Чорно-морським державним університетом ім. Петра Могили, філією Київського національного університету культури, Національним університетом корабле-будування ім. адмірала Макарова тощо. Учні школи беруть участь у Днях відкритих дверей ВНЗ III-IV рівнів міста Миколаєва.

Виходячи з вимог сьогодення, педагогічний колектив ефективно працює над впровадженням інноваційних технологій навчання та виховання, а саме: технології особистісно зорієнтованого навчання, компетентнісного навчання, рівневої диференціації, розвитку критичного мислення, інформаційно-цифрових технологій навчання, ігрових технологій, проектних технологій тощо.

З 1 вересня 2020 року розпочато роботу над ІІ етапом (апробаційно-впроваджувальним) проблемної теми «Використання компетентнісно зорієн-тованих технологій розвитку особистості в контексті Нової української школи», тому методичну роботу спрямовано на впровадження в практику освітньої діяльності вчителів її змісту.

В закладі створені умови для організації методичної роботи, впровадження сучасних технологій, адміністрацією школи надається консультаційна допомога вчителям.

Вчителі-предметники були активними учасниками вебинарів, онлайн- конференцій, семінарів, форумів, спільнот у мережі Фейсбук і груп у Viber, з метою ознайомлення з сучасними підходами до роботи в Новій українській школі та в умовах дистанційного навчання опанували роботу на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle, «Мій Клас», на створених особистих блогах і з використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо.

У вересні 2020 року створено на Google Classroom групу «Адміністративний контроль» для здійснення моніторингу освітньої діяльності та визначення рівня якості освітнього процесу, що дозволило аналізувати подану інформацію, узагальнювати, здійснювати самооцінку роботи закладу, визначити шляхи вдосконалення освітньої діяльності, які стануть частиною плану роботи закладу на наступний навчальний рік.

У жовтні 2020 року з метою оволодіння та вдосконалення навичок педагогів щодо використання інформаційно-комунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі під час дистанційного навчання створено «Методичний вісник» на платформі Google Classroom, в якому розміщено навчальні відео, практичні поради, посилання на новітні навчальні сервіси. Вчителі інформатики проводили індивідуальну роботу з педагогами щодо вдосконалення навичок роботи з електронними ресурсами.

З метою запобігання поширення коронавірусу та забезпечення виконання освітніх програм для учнів 1-11-х класів під час карантину освітній процес в закладі здійснювався з використанням технологій дистанційного навчання з урахуванням принципу здоров'язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів. Всім учням закладу було забезпечено доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання засобів обміну інформацією на предметних сторінках у Google Classroom та через групи Viber, Zoom. Вчителі-предметники використовували інформаційні технології і під час офлайн навчання, пропонуючи учням завдання випереджаючого характеру, здійснюючи контроль знань в реальному часі.

Протягом навчального року колектив продовжував роботу над пріоритетними напрямами: створенням умов для успішної соціалізації та самореалізації учнів і розвитку їхніх ключових компетенцій, впровадженням в освітній простір сучасних методик і форм роботи як умови успішного освоєння державних освітніх стандартів.

Така робота сприяла підвищенню рівня навчальних досягнень учнів майже з усіх предметів. Чотири випускниці9-х класів за результатами навчання у 2020/2021 н.р. отримують свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою

Коефіцієнт навчальних досягнень учнів 4-11-х класів у порівнянні з результатами за І семестр 2020/2021 н.р. зріс на 0,2, а відсоток якості – на 1,6%. У порівнянні з минулим навчальним роком коефіцієнт навчальних досягнень в цілому залишається стабільним: середній бал – 6,8, відсоток якості – 54,9%

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. Адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2020/2021 навчальному році були здійснені такі заходи:

поновлено шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;

проведено шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

організовано та проведено предметні тижні, шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

організована робота гуртків;

забезпечено інформування батьків про навчальні досягнення учнів.

Участь у різноманітних конкурсах свідчить про те, що вчителі школи ведуть певну роботу зі здібними учнями. Протягом 2020-2021 н.р. учні стали активними учасниками конкурсів:

27 учнів стали учасниками IX Всеукраїнської інтернет-олімпіади з української мови «На Урок» (Весна - 2021)

15 учнів стали учасниками IX Всеукраїнської інтернет-олімпіади з математики «На Урок» (Весна - 2021), посіли І місце

учень 6-Б класу брав участь у VII Всеукраїнській інтернет-олімпіаді на “На урок” з математики та отримав диплом ІІІ ступеня;

- 10 учнів стали учасниками інтернет-олімпіади «Всеосвіта Весна» з предмета «Основи правознавства»

- 50 учнів стали учасниками Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч-2020» , посіли І місце 15 учнів, ІІ місце -19 учнів, ІІІ місце - 2 учня;

- 25 учнів стали учасниками інтернет- олімпіади з інформатики «На урок» (підсумки ще не підведено);

- 26 учнів стали учасниками ХІІ Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник», 3 учня отримали Дипломи ІІ ступеня, 4 учня - Дипломи ІІІ ступеня;

- 5 учнів стали учасниками Всеукраїнського учнівського конкурсу «Левеня -2021»;

- 33 учня стали учасниками ІХ Міжнародної природничої гри «Геліантус», 19 учнів отримали Дипломи переможця у початковій школі, 7 учнів - Дипломи переможця на шкільному рівні;

команда школи у Новорічному турнірі з міні-футболу серед учнів 1-9-х класів посіла ІІІ місце

в рамках «Олімпійського тижня» було проведено товариські турніри з шахів, шашок та настільного тенісу.

11.03.2021 учні школи брали участь у міському огляді-конкурсі читців «Нас єднає Тарасове слово», у якому Скорик Владислава, учениця 8-А класу посіла ІІ місце. Учні школи брали участь в обласному ХХІІ онлайн- конкурсі читців Шевченківської поезії «Заповіт-2021».

Стала учасником конкурсу української патріотичної сучасної поезії ім.Валерія Бойченка до Дня Захисника України учениця 11-А класу

Стала учасником наукового конкурсу Київського університету права Національної академії наук України «Права, свобода і відповідальність у творчості українських письменників»

Учні школи брали участь у ІІІ Всеукраїнській олімпіаді «Єдина Україна: історія соборницького поступу»

Учні 9-10-х класів школи брали участь в просвітницькому проєкті «Уроки парламентаризму».

Діяльність педагогічного колективу спрямовую на реалізацію завдань Концепції розвитку навчального закладу та перспективного плану розвитку на 2018-2023 роки, в яких визначена місія навчального закладу - адаптація молоді до сучасного соціального середовища, формування компетентної особистості. Виконання перспективного плану розвитку не лише сприяє створенню умов для самореалізації, самовдосконалення, самовиховання особистості, набуття нею досвіду діяльності, яка дозволяє ефективно гармонізувати своє власне «Я» з потребами суспільства, а є підґрунтям для Нової української школи. Чітко визначено завдання школи: формування духовного світу особистості, розкриття потенційних можливостей, потреб, здібностей та інтересів кожної дитини, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму.

Управління в школі ґрунтується на демократичних засадах. Управлінська діяльність зорієнтована на забезпечення особистісного розвитку учнів і педагогів. В закладі функціонують Рада закладу, педагогічна рада, методична рада, рада з профілактики правопорушень, загальношкільний батьківський комітет, класні батьківські комітети, шкільна мерія «ЮНІКС», первинна профспілкова організація.

Для удосконалення дослідницької роботи педагогів, як директор школи, приділяю увагу озброєнню їх сучасними знаннями щодо методики викладання сучасного уроку, впровадження в навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій, роботі групи «ІКТ в навчально-виховному процесі». Вчителі школи використовують інформаційно-комунікаційні технології, проектну діяльність, технологію критичного мислення, технологію розвивального навчання тощо.

Будівля школи здана в експлуатацію в 1967 році. Тому адміністрація школи разом з педагогічним колективом та батьківською громадськістю працюють над удосконаленням її матеріально-технічної бази. За бюджетні кошти здійснюється виплата заробітної плати працівникам, оплата за комунальні послуги, щоденне підвезення учнів автобусом до школи та в зворотному напрямку, харчування учнів 1-4-х класів (з січня 2021 року здійснюється частково за рахунок батьків) та дітей пільгових категорій тощо. Протягом року комунальне майно використовувалось ефективно, здійснювалась модернізація матеріально-технічної бази закладу. Бюджетні кошти, виділені на навчальний заклад, використовуються в межах лімітних асигнувань. Своєчасно надаються статистичні, бухгалтерські звітності, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчального закладу.

В липні 2019 року розпочато роботи з реконструкції та термосанації будівлі школи. Замовником виступає Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради. Підрядник: ТОВ «ГОЛДЕН-БУД». Строк виконання робіт визначено до грудня 2021 р. На сьогоднішній день в закладі проведено капітальний ремонт електротехнічного освітлення, монтаж металопластикових вікон, частково проведено капітальний ремонт даху. Розпочато підготовчі роботи щодо термосанації будівлі.

Управлінням освіти Миколаївської міської ради закуплено:

комп’ютерна техніка - (моноблок – 2 шт.);

багатофункціональний пристрій – 1 шт.

шкільні меблі – парти для учнів 1-х класів 64 комплекти, шафи – 5 шт., письмові столи – 2 шт.;

дидактичне обладнання для учнів 1-х класів;

електричний тістоміс для харчоблоку – 1 шт.;

морозильна камера – 1 шт.;

холодильник – 1 шт.

здійснюється оплата сигнальної кнопки та обладнано систему відеоспостереження;

дезінфікуючі та миючі засоби.

Бібліотечний фонд станом на 01.06.2021р. нараховує 15504 примірника на суму 312102,45 грн.:

підручників – 9486 примірників.;

літератури – 6018 примірників.

Комплектування фонду підручників здійснювалось за рахунок бюджетних коштів. Отримано підручників за новою програмою:

для учнів 3-х класів 520 примірників;

для учнів 7-х класів (частково та перевидання) 493 примірники.

Методичної літератури 292 примірника.

Забезпечення підручниками по класах у 2020-2021 навчальному році становить:

1,2,3,6,9, 10, 11 класи – 100%,

4, 5, 7 класи – 95%, 8 класи – 85% (такий відсоток забезпечення пояснюється збільшенням контингенту учнів).

В кожному класному колективі питання зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази розглядається батьківськими комітетами самостійно. Адміністрація та педагогічний колектив вдячні батькам за розуміння проблем школи та підтримку (підготовка та спільне проведення позакласних та загальношкільних заходів, проведення екскурсій, походів, благодійних ярмарок, концертів тощо).

На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту»,

«Про загальну середню освіту», з метою вдосконалення роботи з забезпечення соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в закладі проводилась певна робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини.

На початку навчального року було складено соціальні паспорти класів і на їх основі складено соціальний паспорт школи.

У 2020/2021 н. р. в закладі навчались учні пільгових категорій:

- діти-сироти – 2 учня;

- діти, які позбавлені батьківського піклування – 16 учнів;

- діти з інвалідністю – 11;

- діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 1;

- діти з багатодітних сімей – 90;

- діти, батьки яких є або були учасниками АТО (ООС) – 6.

Діти із сімей зазначених категорій знаходяться під супроводом класних керівників, соціального педагога, психолога.

Велика увага приділяється організації профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки. Ведеться контроль за відвідуванням занять учнів.

Профілактична робота є системою спільних дій усіх учасників навчально-виховного процесу і ґрунтується на своєчасному виявленні та усуненні негативних інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних факторів, що зумовлюють відхилення в психологічному та соціальному розвитку учнівської молоді, в їхній поведінці, стані здоров’я, а також в організації життєдіяльності і дозвілля.

Діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування, забезпечені Єдиними квитками.

Психологом проводяться тренінгові навчання за програмами «Сімейна розмова», «Корисні звички». Ведеться індивідуальна та групова корекційна робота. Здійснюється соціально-психологічний супровід дітей пільгових категорій, контроль за умовами проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях опікунів (піклувальників).

Протягом 2020/2021 н.р. учні пільгових категорій були забезпечені гарячим харчуванням.

Станом на 02.06.2021 р. гарячим харчуванням було охоплено 26 дітей пільгових категорій, з них: 2 дітей-сиріт, 16 – позбавлених батьківського піклування, 2 – з малозабезпечених сімей, дітей АТО - 6 та 98 учнів 1-4 класів.

Протягом навчального року організація харчування дітей у закладі здійснювалась комунальним виробничим підприємством з організації харчування у навчальних закладах в межах затверджених лімітних асигнувань з розрахунку 13,91 грн., а з 01.01.21 р – 17,00 грн на одну дитину пільгової категорії; 11,30 грн. – учні 1-4-х класів, а з 05.02.21 р.- 14,20 грн. Відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради з 01.01.2021 плату за харчування учнів в закладі освіти в розмірі 50% здійснювали батьки, що становило з 01.01.2021 р – 5,65 грн. на одного учня початкових класів, відповідно з 05.02.21р. - 7,10 грн.

Відповідальною за організацію харчування в школі призначено вчителя початкових класів

Постійний контроль за організацією харчування дітей, якістю продуктів, дотримання санітарно-гігієнічних норм, правильність збереження і терміни реалізації продуктів харчування протягом 2020/2021 навчального року здійснювався комісією контролю за організацією харчування. Результати перевірок оформлювались актами і надавались директору школи. За результатами перевірок порушень в організації харчування учнів, зауважень членами комісії не надходило. До того ж скарг від батьків на якість харчування не надходило.

При харчоблоці ведеться відповідна документація: журнал бракеражу сирої продукції; журнал бракеражу готової продукції, журнал обліку харчових продуктів, журнал контролю за температурним режимом холодильного обладнання, журнал здоров’я працівників харчоблоку.

Асортимент продукції в їдальні погоджений з Держпродспоживслужбою. Вся продукція забезпечена документами, які гарантують її безпеку та доброякісність. Харчоблок забезпечено холодною та гарячою проточною водою, холодильним та технологічним обладнанням, достатньою кількістю кухонного посуду.

У належному стані знаходяться меблі, інвентар. Харчування здійснювалось відповідно до графіка, протягом року в їдальні відбувалось чергування вчителів та учнів.

З метою попередження харчових отруєнь, прищеплення культури харчування, пропаганди здорового способу життя в їдальні створено куточок харчування, для учнів проводились виховні години.

Медичною сестрою щоденно здійснювався контроль за якістю продуктів харчування та санітарно-гігієнічним станом приміщення їдальні.

Організовано гаряче харчування дітей, які відвідували групу продовженого дня за рахунок батьківських коштів з розрахунку 14,00 грн.

Учні 5-11 класів харчувались за власні кошти.

Питання організації харчування учнів протягом року розглядалось на нарадах при директорі, аналізувалось в наказах по закладу.

Медичного обслуговування учнів закладу загальної середньої освти здійснюється відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20.01.2021 р. № 31

Медсестра здійснює профілактичні та оздоровчі заходи під час навчання; бере участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів; надає медичну допомогу учням, які перебувають у невідкладному стані, здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та невідкладне інформування про це батьків або інших законних представників дитини; здійснює контроль за своєчасністю проходження учнем профілактичного медичного огляду та вакцинації, а також інформує із зазначених питань батьків або інших законних представників; проводить серед педагогічних працівників, батьків учнів або інших законних представників та учнів просвітницьку та консультаційну роботу щодо здорового способу життя, турботи про психічне здоров’я, виховання здорової дитини; здійснює інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я.

Протягом року найчастіше по допомогу зверталися учні зі скаргами на біль у животі та головний біль. Працівники школи скаржилися на підвищений тиск.

Протягом навчального року заклад працював відповідно до Постанови №50 від 22.08.2020 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ №2205 від 25.09.2020 року.

В закладі освіти протягом 2020/2021 н.р. здійснювалась робота щодо реалізації державної політики в галузі безпеки життєдіяльності, керівництво і контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо організації роботи із запобігання випадкам травматизму учасників освітнього процесу.

Відповідно до ст.15 Закону України “Про охорону праці” в закладі створено службу охорони праці (наказ №60 від 06.08.2020 р.), діяльність якої відбувається згідно з Положенням про службу охорони праці та Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669.

Завдяки злагодженій роботі колективу школи та дотриманню усіх санітарно-гігієнічних та карантинних вимог вдалось уникнути масового зараження працівників закладу коронавірусом COVID-19. Однак мали місце поодинокі випадки захворювання COVID-19, які сталися в побуті (таких 7 випадків серед педагогічних працівників і працівників закладу, 8 випадків захворювання серед учнів).

В закладі склалась певна система роботи з попередження дитячого травматизму: підвищився рівень інформаційно-аналітичного забезпечення, планування, здійснення контролю, що позитивно вплинуло на загальний стан справ із вищевказаних питань. Проте, у 2020/2021 навчальному році зафіксовано 1 випадок травмування учня під час освітнього процесу, який стався 13.05.2021 року з учнем 11-А класу

Для запобігання подібним випадкам травмування було проведено співбесіди з класними керівниками, вчителями фізичної культури щодо посилення контролю за дотриманням учнями правил безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу; проведено позапланові інструктажі з учнями з безпеки життєдіяльності та класні години.

Персонал закладу постійно інформується щодо змін в законодавстві з охорони праці та безпеки життєдіяльності, вживаються організаційно-технічні заходи щодо поліпшення умов й охорони праці, здоров’я працівників, проводяться бесіди стосовно безпеки в побуті.

Випадків виробничого травматизму та професійних захворювань не зафіксовано.

Відповідно до Постанови № 50 від 22.08.2020 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» в кожному навчальному кабінеті встановлено куточок дезінфекції, учні та працівники закладу освіти дотримуються маскового режиму, на вході до приміщення школи медсестрою проводиться температурний скринінг працівників з фіксацією у спеціальному журналі. Класними керівниками щодня проводиться опитування учнів щодо їх самопочуття. Заклад освіти працює на основі нового Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ № 2205 від 25.09.2020 року.

Пожежна безпека в закладі дотримується відповідно до Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН № 974 від 15.08.2016 року. Приміщення школи забезпечені первинними засобами пожежогасіння, розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. В школі проводяться тренувальні евакуації.

Здійснюється соціальний захист педпрацівників: виплачується матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення в розмірі посадового окладу, надається компенсація у вигляді інших днів відпочинку за роботу у неробочі або святкові дні, надаються додаткові відпустки, не передбачені Законом України «Про відпустки», але визначені колективним договором між адміністрацією школи і первинною профспілковою організацією. Надається додаткова оплачувана відпустка матерям, які мають двох і більше дітей віком до 15 років. Для членів педколективу організовуються оздоровчі та туристичні поїздки (с.Лугове, м.Лвів, м.Тернопіль, Яремче). За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу та бездоганну роботу, новаторські ідеї до працівників застосовуються заохочення: нагороджуються грамотами, виплачується грошова винагорода, премія.

Порушень трудової дисципліни з боку працівників закладу освіти за 2020/2021 н.р. не зафіксовано.

В навчальному закладі навчально-виховна робота побудована відповідно до основних базових документів з охорони прав дитинства. В вересні-жовтні 2020 р. проведено заходи в рамках місячника з охорони прав дітей, роз’яснювально-профілактична робота щодо правової обізнаності учнівської молоді, працює учнівський правовий лекторій, відбуваються зустрічі з представниками Служби у справах дітей, МЦСССДМ, регіонального центру безоплатної правової допомоги, ведеться шкільний облік сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, (таких учнів на обліку СЖО- 14). Із зазначеними учнями здійснюється психолого-педагогічний супровід з боку класних керівників та шкільного психолога, проводиться відвідування сімей учнів, діти залучені до позакласної, позашкільної та гурткової роботи. В цьому навчальному році на облік СЖО було поставлено трьох учнів

Ведеться робота щодо протидії та запобіганню випадків булінгу та домашнього насильства. У січні-лютому 2021 року 18 класних керівників закладу пройшли онлайн курс щодо протидії випадків домашнього насильства «Дім Небезпеки». У травні 2021 року в закладі було виявлено повторний випадок домашнього насильства по відношенню до учня 6-Б

З метою дотримання учнями правопорядку та дисципліни в навчальному закладі проводяться заходи в рамках місячника профілактики правопорушень, виховні та тематичні години, продовжує працювати Рада з профілактики правопорушень, ведеться профілактична робота з учнями, які перебувають на внутрішньо шкільному обліку за порушення дисципліни та вчинення протиправних дій, пропуски уроків без поважної причини. Таких учнів на обліку ВШО - 20. З метою підвищення ефективності профілактичної роботи щодо попередження насильства та запобігання жорстокому поводженню з дітьми з вересня 2020 року проведено співбесіди з батьками, у листопаді-грудні 2020 року для учнів 1-11-х класів проведено заходи в рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Результатом профілактичної роботи із запобігання правопорушень та всіх видів насильства є те, що протягом 2020-2021 н.р. фактів жорстокого поводження з дітьми в освітньому закладі та випадків булінгу не зафіксовано. Учні, які перебувають на обліку в ювенальній поліції за кримінальні правопорушення, відсутні.

Протягом 2020/2021 н.р. зросла ефективність взаємодії з громадськими організаціями, органами учнівського та батьківського самоврядування. Школа співпрацює зі спеціалістами ССД Корабельного району

Протягом звітного періоду велась робота зі зверненнями громадян. Аналіз звернень громадян з питань діяльності освітнього закладу свідчить про те, що своєчасно та позитивно вирішувались питання щодо поновлення документів про освіту, переводу та зарахування дітей до школи, до групи подовженого дня, захисту дітей від бродячих тварин, благоустрою території, зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Прагнення людини знайти себе в діяльності і пізнати себе в результатах своєї праці в даний час безперечне і визнається всіма. Тому бачу одне із найважливіших правил управління в тому, щоб дати кожному шанс реалізувати себе в процесі роботи, створити ситуацію визнання й успіху кожного члена колективу.

Сьогодення ставить перед освітою нові відповідальні завдання, вирішити їх зуміє тільки колектив цілеспрямований, творчий, конкурентноздатний, амбіційний. Нам є над чим працювати, ми намагаємось бути сучасними

Кiлькiсть переглядiв: 550